VEDTÆGTER
 

§ 1

 

 

Foreningens navn er SPORTSSKYDEKLUBBEN ODENSE.

 

Foreningens hjemsted er Odense kommune.

Foreningen er stiftet, den 8. september 1947.

 

 

§ 2

 

 

 

Foreningens formål er dels at udbrede kendskabet til, udvikle og vedligeholde færdigheder i skydning med riffel, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel gennem foreningsarbejde for børn, unge og voksne.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Foreningen er tilsluttet Fyns Skytteforbund under Dansk Skytte Union og således under Danmarks Idræts Forbund og er underlagt disses love og vedtægter.

 

Foreningen er endvidere tilsluttet landsdelsforeningen DGI Fyn og er herigennem tilsluttet DGI og dermed underlagt DGI's regler og bestemmelser, når der afholdes skydninger inden for dette område.

 

 

 

§4

 

 

 

Som medlemmer kan optages skytter, som udviser interesse for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, såfremt dette i almen omdømme må anses for at være uansvarlig, til at være i besiddelse af våben og ammunition, eller såfremt det pågældende medlem overtræder foreningens love eller de sikkerhedsbestemmelser organisationerne har udarbejdet. Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser, idet foreningen alene hæfter med sin formue.

 

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

§ 5

 

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest 1 uge før generalforsamlingen.

 

Medlemmerne indkaldes til generalforsamlingen ved mindst 14 dages varsel og højst 4 uger, ved brev eller E-mail til foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt en dagsorden.

 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens/bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Valg af formand.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 9. Valg af revisor.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

 

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de aktive medlemmer forlanger det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter samme regler som ordinær generalforsamling. Hvert medlem har én stemme, såfremt man har været medlem i mindst 3 måneder.

 

 

 

§ 6

 

 

 

På generalforsamlingen kan beslutninger kun tages om de forslag der har været optaget på dagsordenen. Alle bestemmelser på generalforsamlingen vedtages med almindelig stemmeflerhed. Passive medlemmer har ikke stemmeret på generalforsamlingen. Til opløsning af foreningen kræves dog at 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og at beslutningen vedtages med 2/3, såvel de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede på generalforsamlingen, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3, såvel af de afgivne stemmer, som af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede.

 

 

 

§ 7

 

 

 

Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse, bestående af 1 formand og indtil 6 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 1 år, bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, revisor og suppleant for 1 år. Halvdelen af bestyrelsen står for valg efter tur. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Alle bestemmelser vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig med formanden og mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

§ 8

 

 

 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende. Denne råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Ved køb og salg samt ved etablering af lån tegnes foreningen af formanden samt mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.

 

Dispositioner skal forelægges hele bestyrelsen. Dispositioner udover almindelig drift kan dog af et bestyrelsesmedlem forlanges udskudt til efter en generalforsamling.

 

§ 9

 

 

Bestyrelsen er pligtig til at føre forhandlingsprotokol, en medlemsfortegnelse samt et regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler de af formanden godkendte driftsudgifter. Kassereren kan underskrive alle kvitteringer.

 

 

 

§ 10

 

 

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

 

 

§ 11

 

 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for sikkerhedsmæssig korrekt opbevaring af våben og ammunition.

 

 

 

§ 12

 

 

 

Hvad foreningen ejer eller kommer til at eje af materiel eller anden formue, ejes til enhver tid af de aktive medlemmer in solidum og i tilfælde af foreningens opløsning overgår foreningens formue til en anden aktiv skytteforening i Odense området.

 

 

 

§ 13

 

 

 

Forhold som ikke er nævnt her i lovene afgøres af bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen.

 

 

 

Vedtaget på konstituerende generalforsamling, den 29. oktober 1947.

 

Revideret i 1969.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 9. december 1981.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 15. marts 1989.

Revideret på den ekstraordinære generalforsamling den 5. september 2007

Revideret på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2008.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2009.

Revideret på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2014.

 

 

 

Lars Sørensen / Hans Larsen

 

Formand / Dirigent
Sportsskydeklubben Odense | Gillestedvej 15 | 5240 Odense NØ